50% sleva na Landigo Premium do 30. 9. 2023   objednat
Tato individuální sleva je na základě kupónu 753623093049 Chcete-li objednávat z jiného počítače, poznamenejte si prosím tento kód.

Přehled novinek 2022

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

Definice

1.1.1 "Provozovatel" je Společnost Landi Multimedia ČR, s.r.o., IČO: 25680021, se sídlem Táboritská 15, 130 00, Praha 3.

1.1.2 "Aplikace" znamená internetovou aplikaci s názvem Landigo, která je dostupná z internetové adresy www.landigo.cz a mezi jejíž hlavní funkcionality patří online výuka angličtiny.

1.1.3 "Smlouva" znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.1.4 "Licence" znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.1.5 "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.

1.1.6 "Uživatelský účet" znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.

1.1.7 "Přihlašovací údaje" znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace.

1.1.8 "VOP" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace.

2.1 Zobrazení tlačítka s názvem "Registrace zdarma" v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

2.2 Kliknutí Uživatele na tlačítko "Registrace zdarma" je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je Smlouva uzavřena.

2.3 Kliknutím na tlačítko "Registrace zdarma" Uživatel rovněž vyjadřuje souhlas s těmito VOP a Provozovatel se o tom Uživatele zavazuje informovat v uživatelském prostředí Aplikace.

2.4 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

Užívání Aplikace

3.1 Provozovatel uděluje uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.

3.2 Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.

3.3 V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence. Nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.

3.4 Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.

3.5 Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.

3.6 Uživatel nemá právo udělat třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.

3.7 Veškerá finanční plnění, realizovaná prostřednictvím Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací, se považují za zaplacená připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

3.8 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.

3.9 Uživatel má právo užívat Aplikaci za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

3.10 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

4 Databáze

4.1 Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

4.2 Uživatel a Provozovatel tímto ujednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.

4.3 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

Osobní údaje a cookies

5.1 Souhlas Uživatele s užíváním souborů cookies Provozovatelem uvedený v příloze č. 1 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.

5.2 Souhlas Uživatele s poskytnutím osobních údajů Provozovateli uvedený v příloze č. 2 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.

Odpovědnost za škodu

6.1 Ustanovení tohoto článku VOP se nevztahují na spotřebitele.

6.2 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele, neúmyslně nebo nikoliv z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

Změna VOP

7.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

7.2 Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

7.3 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

Povinné informace pro spotřebitele

8.1 Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.

8.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

8.2.1 Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele.

8.2.2 Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@landigo.cz.

8.2.3 Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu jsou stanoveny v Aplikaci.

8.2.4 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace.

8.2.5 Uživateli nevznikají náklady na dodání.

8.2.6 K užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a kompatibilní internetový prohlížeč.

8.2.7 Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence.

8.2.8 Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.

8.2.9 Údaje o uzavření Smlouvy, vč. těchto obchodních podmínek, jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.

8.2.10 Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu.

8.2.11 Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam kde to Aplikace neumožňuje, tak prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci.

8.2.12 Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky. Žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné.

8.2.13 Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů.

8.2.14 Předmětem Smlouvy není dodání zboží, a na Aplikaci se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci. Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP.

8.2.15 Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky.

Rozhodné právo

9.1 Tyto VOP, jakožto i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

Účinnost

10.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2016.

PŘÍLOHA Č. 1 - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM SOUBORŮ COOKIES

Co jsou soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu vaším potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Druhy souborů cookies

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Trvalé soubory cookies nám pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky vaším potřebám.

Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies. Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Tento souhlas je udělen na dobu 10 let.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu vašeho internetového prohlížeče.

Účel použití souborů cookies.

Soubory cookies využíváme pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

PŘÍLOHA Č. 2 - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já,
jakožto uživatel internetové aplikace s názvem Landigo, dostupné v síti Internet z internetové adresy www.landigo.cz, tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Landi Multimedia ČR, s.r.o., IČO: 25680021, se sídlem Táboritská 15, 130 00, Praha 3 (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity:

správcem;

jakýmkoliv zaměstnancem správce;

jakýmkoliv smluvním partnerem správce.

Tento souhlas je udělen na dobu určitou.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro:

zasílání obchodních nabídek správce;

marketingové účely;

poskytování osobních údajů třetím osobám;

zařazení osobních údajů do databází;

zpřístupňování osobních údajů třetím osobám.

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.


Domů na www.landigo.cz