Přes 7 hodin videa. Informace o kurzu.
Předzačátečníci (00)
1Sloveso být1:57
2Sloveso mít2:43
3Sloveso werden3:16
4Přítomný čas6:53
5Zápor3:02
6Otázka v přítomném čase5:51
7Budoucí čas4:28
8Otázka v budoucímm čase3:10
9Zápor budoucího času3:29
10Přítomný a budoucí čas4:44
11Možné číslo podstatných jmen7:54
12Und, aber, oder...3:54
 Začátečníci (A0)
13Čas a datum6:37
14Časování způsobových sloves7:16
15Rozkazovací způsob5:49
16Mein, dein, sein...7:30
17Vyjadřování množství6:19
18Základní a řadové číslovky5:34
 Začátečníci+ (A1)
19Préteritum4:10
20Otázka v préteritu3:14
21Préteritum nepravidelných sloves5:21
22Préteritum pomocných sloves6:17
23Préteritum způsobových sloves5:37
24Perfektum7:40
25Otázka v perfektu3:37
26Minulý čas nepravidelných sloves5:31
27Perfektum pomocných sloves3:32
28Perfektum sloves s odluč. a neodluč. předponami3:41
29Perfektum - použití4:41
30Zápor minulého času3:53
31Neodlučitelné předpony (ver-, be-, emp-...)4:11
32Odlučitelné předpony (vor-, auf-, aus---...)6:32
33Zvratná slovesa3:22
34Zvratná zájmena6:28
35Předložky se 4. pádem6:17
36Předložky se 3. pádem5:47
37Předložky u zemí a měst7:24
38Mich, dir, ihm...7:06
39Dir vs Ihnen3:21
40Skloňování podstatných jmen (určitý člen)5:37
41Skloňování podstatných jmen (neurčitý člen)3:34
42Užití neurčitého členu6:07
43Užití určitého členu5:49
 Mírně pokročilí (A2)
44Druhý konjunktiv5:22
45Početní operace5:41
46Zájmeno einander4:08
47Použití einander, sich, gegenseitig6:14
48Příčestí minulé5:02
49Příčestí přítomné4:35
50Předložky se 3. a 4. pádem6:52
51Předložky s 2. pádem5:33
52Splývání předložek se členem8:53
53Sklodování přídavných jmen - neurčitý člen5:55
54Sklodování přídavných jmen - určitý člen6:53
55Stupňování přídavných jmen6:49
56Stupňování příslovcí5:32
57Wer, wie, was...7:32
58Der, dieser, jener...8:36
59Dass, weil, als...8:19
 Středně pokročilí (B1)
60Vazba s man3:55
61Vazba s zu6:14
62Napsat x být napsaný4:10
63Použití infinitivu3:45
64Vazba infinitivu se sein a haben3:53
65Trpný rod5:45
66Trpný rod ostatních časů7:05
67Plusquamperfektum - tvorba3:00
68Plusquamperfektum - použití4:30
69Perfektum a plusquamperfektum způsobových sloves6:42
70Tvorba zdrobnělin5:18
71Věty s dass a damit a jejich zkracování6:32
72Vedlejší věty časové9:54
73Vedlejší věty důvodové5:48
74Vedlejší věty podmínkové9:52
75Vedlejší věty vztažné7:43
76Zájmenná příslovce5:30
77Zpodstatnělé číslovky6:09